Bijdrage Nationaal Groeifonds voor versnelling energietransitie in regio Drechtsteden

SCALE (Smart Campus Leerpark) heeft een impuls van 9 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds gekregen voor een programma dat gericht is op het opleiden van vakmensen voor de energietransitie. Met de inbreng van alle partners heeft het programma een omvang van 21,5 miljoen euro.

De regio Drechtsteden heeft de ambitie én de kaarten in handen om snel grote stappen te maken in de energietransitie. Naast de inspanningen vanuit de Regionale Energie Strategie werkt het bedrijfsleven actief aan innovaties op het gebied van onder meer waterstof en energieopslag. Een relevante vertragende factor hierbij is het gebrek aan voldoende goed opgeleide vakmensen die de innovaties kunnen toepassen vooral bij het MKB. Daarom heeft de regio, vanuit de Smart Campus Leerpark (Scale), op 17 april een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds die vrijdag 9 juni is toegekend.

OPLEIDEN VOOR NU EN MORGEN

Het plan is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen Da Vinci College, de gemeente Dordrecht en vele regionale bedrijven. Het doel is om de bestaande publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de immense energietransitie opgave op te schalen. Veel van deze PPS-initiatieven zijn ontstaan op en rond de Scale-campus, Hier werken beroepsonderwijs (mbo en hbo) en bedrijfsleven gezamenlijk aan innovaties en aan het opleiden van studenten en werknemers (Leven Lang Ontwikkelen). Een belangrijk onderdeel van het plan is om vernieuwende onderwijsconcepten vanuit deze PPS’en verder uit te bouwen.

Henrik Stevens, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College en penvoerder van het programma: “Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal om te komen tot hoogwaardig beroepsonderwijs dat structureel aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Er zijn in de regio al verschillende succesvolle voorbeelden van PPS’en, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, duurzame elektriciteit en energiegebruik, maar ook rond digitalisering.”

Naast initiatieven als de Beroepentuin en PPS’en als GoBouw, Green Engine Technology en Data Value Drechtsteden, wordt de Duurzaamheidsfabriek landelijk als icoon gezien van een succesvolle PPS. Directeur Daan Wortel: “De combinatie van leren, werken en innoveren die je terugziet in PPS’en is cruciaal. Vooral ook omdat de (technologische) ontwikkelingen in de energietransitie zo snel gaan. Het bedrijfsleven weet als geen ander wat er speelt en het onderwijs heeft het vermogen om mensen mee te nemen in die ontwikkelingen, zowel studenten als werkenden. Met deze steun vanuit de overheid zijn we gezamenlijk in staat om voldoende vakkrachten op te leiden voor de beroepen van nu en morgen. In vier jaar tijd bereiken we door onze gezamenlijke inspanning in de regio 1000 werknemers en studenten, 100 docenten en 500 mkb’ers extra.”

Wico van Helden (voorzitter van de Federatie van Ondernemersverenigingen): “Ontwikkelingen rondom verduurzaming, energie en techniek gaan razendsnel. Het is zaak dat regionale ondernemers en het regionale onderwijs elkaar nog meer opzoeken en samen daadkracht ontwikkelen en samen gaan innoveren. We zijn blij met het duwtje in de rug wat we via het Groeifonds nu krijgen om hier verder met elkaar invulling aan te geven.”

SOCIALE INNOVATIE

Een belangrijk onderdeel van het programma is het versterken en deelbaar maken van de bewezen concepten, zodat andere PPS’en – ook buiten de regio – niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast kent het ook een sociale component, waarbij het streven is om mensen die nu niet werken een kans te geven om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan in de energietransitie. Speciaal daarvoor worden met alle bedrijven die een rol spelen in de uitvoering van de energietransitie zogenaamde ‘instaptaken’ in kaart gebracht. Vervolgens worden daar korte opleidingen voor ontwikkeld, zodat iedereen in principe binnen een korte tijd aan het werk kan. Dat versnelt niet alleen de energietransitie, maar verhoogt ook de arbeidsparticipatie en daarmee de welvaart in de wijken.

Verantwoordelijk wethouder voor de Smart Campus Leerpark Chris van Benschop: “We staan in de regio voor een zeer grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het gebrek aan vakmensen is daarbij een serieuze uitdaging, maar deze samenwerking gaat ons helpen om onze slagkracht te vergroten waar het gaat om innovatie en menselijk kapitaal. Sterker nog: ik zie dat we met Scale, samen met onderwijs en bedrijfsleven, een innovatie hebben gerealiseerd die er écht toe doet. Die ons als regio op de kaart zet en die ons echt gaat helpen ie energietransitie te versnellen. Bovendien biedt het inwoners die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om mee te doen en zo hun veerkracht te vergroten.”

OVER SCALE

Smart Campus Leerpark is dé hotspot voor toegepaste technologie en allereerste campus die digitale- en fysieke innovatie ècht weet te verbinden. Waar wereldspelers samenwerken met het MKB, scale-ups en kennisinstellingen aan de producten van morgen. Hier komen ambitie, kennis en faciliteiten samen. Het innoverend vermogen wordt versterkt. Tegelijkertijd wordt het mogelijk voor het mkb om deel te nemen aan Leven Lang Ontwikkelen trajecten, slimmere producten te leveren met minder mensen dat deels een oplossing biedt voor de onverminderde krapte op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie: Daan Wortel, directeur Duurzaamheidsfabriek, dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl